Vedtægter

Vedtægter for Aalborg Mountainbikeklub

§ 1

Navn/hjemsted

Foreningens navn er Aalborg Mountainbikeklub - forkortet AMK. Klubben er tilsluttet Danmarks Cykle Union og DGI.

Foreningen er med udgangspunkt i klubben Mountainbike Klub Aalborg stiftet d. 04/01/2007 og har hjemsted i Aalborg.

Cvr. nr. 34371563

§ 2

Formål

Formålet med foreningen er at skabe et givende træningsmiljø for både mountainbike- og crossryttere samt et sundt og socialt netværk for nye såvel som erfarne udøvere af terræncykling.

Foreningen skal opstille velfungerende rammer for såvel eliterytteren som motionisten og i øvrigt være den toneangivende faktor indenfor sporten i landsdelen.

§ 3

Drift

Foreningens drift dækkes gennem offentligt tilskud og medlemskontingent, samt evt. sponsorater. Overskud af foreningens drift kan alene komme foreningen til gode.

§ 4

Kerneområder

§ 5

Bestyrelsen

Stk. 1

Alle medlemmer på minimun 18 år er valgbare til bestyrelsen. Bestyrelsen sammensættes af minimun fire og maks seks personer, som konstituerer sig selv med en formand, kasserer og menige medlemmer på det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Alle medlemmer sidder i en periode på to år og er dermed på valg hvert andet år. I 2024 vælges to eller tre medlemmer for ét år afhængigt af antal medlemmer i bestyrelsen.

Hvis bestyrelsen består af et lige antal medlemmer, tæller formandens stemme dobbelt ved eventuel afstemning.

Der vælges to suppleanter til bestyrelsen, som sidder for ét år.

 

Der vælges en revisor.

Der vælges 1 revisorsuppleant.

Stk. 2

Under den menige bestyrelse kan der dannes diverse udvalg til varetagelse af interesseområder og arbejdsopgaver. Disse udvalg kan nedsættes på klubaftener tilgængelig for alle medlemmer i klubben. Desuden kan bestyrelsen til enhver tid efter behov nedsætte udvalg eller ophæve udvalg.

Stk. 3

Der skal afholdes mindst fem bestyrelsesmøder på et år. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, hvis mindst fire bestyrelsesmedlemmer er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger tages der referat og disse synliggøres medlemmerne via foreningens hjemmeside.

Stk. 5

Bestyrelsessuppleanten har, såfremt der ikke er behov for dennes tiltrædelse til bestyrelsen, ikke stemmeret. Denne er ligeledes ikke forpligtet til at møde op til bestyrelsesmøder, med mindre denne i kraft af rollen som suppleant er forpligtet til det.

Stk. 6

Foreningens regnskabsår er kalenderåret, 1. januar til 31. december. Regnskabet føres af kasserer og denne aflægger regnskab på den årlige generalforsamling.

Stk. 7

For bestyrelsens medlemmer gælder dansk ret almindelige erstatningsregler, men medlemmerne hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.

Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift fra samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 8

Medlemmerne skal være myndige og må ikke være ude af rådighed over deres bo. Alle bestyrelseshverv er ulønnede, mens rejseudgifter og andre udgifter i medfør af disse hverv afholdes af foreningen.

§ 6

Kontingent

Stk. 1

Det årlige kontingent fastsættes af bestyrelsen. Kontingentperioden dækker 1. januar til 31. december. Medlemskab af Aalborg Mountainbikeklub opnås, når man har betalt kontingent. Et medlemsskab indebærer mulighed for at deltage i klubbens træninger, sociale arrangementer, tegne licens gennem DCU mm. 

§ 7

Indmeldelse og udmeldelse

Alle kan optages i Aalborg Mountainbikeklub, såfremt der ikke er et økonomisk mellemværende med andre cykelklubber eller klubber under DIF.

Personer, der ønsker at blive optaget som medlem, kan til enhver tid melde sig ind og betale kontingent via foreningens hjemmeside. 

§ 8

Generalforsamling

Stk. 1

Generalforsamlingen er højeste myndighed i foreningens anliggender. Den afholdes en gang årligt, inden 1. marts.

Stk. 2

Bestyrelsen udsender indbydelse til generalforsamlingen via foreningens hjemmeside med mindst 14 dages varsel.

Forslag som ønskes forelagt på generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene der skal optages i dagsordenen, bekendtgøres på foreningens hjemmeside fire dage før generalforsamlingen.

Stk. 3

En lovligt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset deltagerantallet af fremmødte medlemmer.

Til vedtagelse af beslutninger kræves almindeligt flertal.

Stk. 4

Generalforsamlingen ledes af en på denne valgte dirigent.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal der på begæring fra et stemmeberettiget medlem foregå skriftlig afstemning

Stk. 5

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer. Dog skal medlemmer under 15 år være iflg. forældre eller værge.

Stemmeafgivning kan kun udøves ved personlig fremmøde.

Stk. 6

På generalforsamlingen fremlægges det forgangne års regnskab, der forinden er revideret af en af generalforsamlingen valgt revisor. Der vælges endvidere en suppleant til revisoren.

Stk. 7

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent og stemmetæller

3. Bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Forelæggelse af det kommende års budget til godkendelse

7. Valg til bestyrelsen

Fem bestyrelsesmedlemmer

To suppleanter

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Valg til udvalg

10. Eventuelt

 

 

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen ser det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftlig anmoder om dette.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel via opslag på Aalborg Mountainbikeklubs hjemmeside.

§ 10

Udelukkelse og eksklusion

Gør et medlem efter bestyrelsens skøn sig skyld i en adfærd, der krænker foreningens anseelse kan han/hun ekskluderes.

Gør et medlem efter bestyrelsens skøn sig skyld i usportslig optræden kan han/hun ligeledes ekskluderes.

Spørgsmålet om karantæne eller eksklusion skal afgøres på førstkommende bestyrelsesmøde.

§ 11

Lovændringer

Til ændring af klubbens vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer på en ordinær eller ekstra ordinær generalforsamling stemmer for forslaget.

§ 12

Doping

Stk. 1

Aalborg Mountainbikeklub vil aktivt kæmpe for en ren sport, og foreningen skal under hele sin eksistens være et forbillede for andre klubber i forbindelse med bekæmpelse af doping.

Begrundet mistanke om brug af doping fører til karantæne og positivt dopingresultat fører til øjeblikkelig eksklusion af rytteren.

Stk. 2

Såfremt en rytter fra Aalborg Mountainbikeklub testes positiv i brug af doping, kan klubbens sponsorer med øjeblikkelig virkning løse sig fra sin kontrakt.

§ 13

Etisk regelsæt for medlemmer af Aalborg Mountainbikeklub

Stk. 1

Vis respekt for dine medmennesker.

Stk. 2

Tag kraftig afstand fra doping.

Stk. 3

Vær villig til at yde et stykke arbejde for klubben.

Stk. 4

Vær med til at opbygge en harmonisk klub, hvor der hersker et godt kammeratskab og sammenhold.

Stk. 5

Overhold alle færdselsregler og udvis særlig agtpågivenhed og venlighed ved mødet med andre brugere af fx et skovområde.

Stk. 6

Vær med til at profilere vores sponsorer mest muligt, hvorfor det også er et krav, at al cykling i Aalborg Mountainbikeklub regi foregår i officiel klubdragt ligesom der altid bæres hjelm under træning og konkurrence.

§ 14

Opløsning

Ophævelse af klubben kræver godkendelse fra mindst ¾ af alle medlemmer. Klubbens aktiver tildeles SIFA såfremt klubben i indeværende år er medlem af SIFA. Såfremt der ikke eksisterer et medlemskab af SIFA tildeles midlerne efter generalforsamlingens bestemmelser foreninger og/eller arrangementer, der fremmer cykelsporten lokalt eller globalt.